Contact Us

પોલીસ ઇન્સ્પેકટરશ્રી 

સાયબર ક્રાઇમ પોલીસ સ્ટેશન, સરહદી વિભાગ 

પહેલો માળ, જિલ્લા ટ્રાફિક પોલીસ ભવન, જ્યુબીલી સર્કલ પાસે, 

ભુજ - 370001 (ગુજરાત) 

ફોનઃ- 02832-296200 

Click here for direction:- https://goo.gl/maps/inaeooK83mzFZgDp6